Mediation

Wat is mediation?

Met mediation wordt er, door middel van samenwerking van beide partijen, en met ondersteuning van een onafhankelijke MfN Registermediator, een conflict opgelost. De mediator neemt geen standpunt in, bedenkt geen oplossingen en neemt geen beslissingen. Dat doet u zelf, en de mediator helpt u daarbij. De MfN Registermediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

In een conflict vertrouwt men elkaar vaak niet meer. Tijdens de mediation wordt er dan ook gewerktaan het herstellen van het vertrouwen. Om deze reden valt alles wat tijdens de gesprekken wordtbehandeld, onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen,overeenkomsten en (desgewenst) ook voor de uitkomst van de mediation. Dezegeheimhoudingsplicht geldt zowel voor de partijen in conflict, als voor de mediator

Vrijwilligheid

Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. Iemandkan niet gedwongen worden om deel te nemen aan mediation. Als u wel bewust kiest voormediation, zult u actief moeten meewerken om het proces goed te laten verlopen. Het uitgangspuntis dat u samen de wens heeft omeen oplossing te vinden voor het probleem, de kwestie, of hetconflict

Is mediation geschikt voor u?

Veel verschillende uiteenlopende conflicten zijn geschikt voor mediation, zowel particuliere als zakelijke conflicten.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 
– Arbeidsconflicten
– Echtscheidingen
– Familiezaken
– Burenruzies
– Conflicten binnen of tussen bedrijven en organisatie

Of mediation geschikt is voor uw conflict, hangt af van hoe u en de andere partij tegen de kwestie aankijken en of beide partijen bereid zijn om tot een oplossing te komen. Mediation is uitermate geschikt wanneer:

– U wilt de oplossing in eigen hand houden
– U wilt of moet de relatie met de andere partij behouden (of goed afsluiten)
– U bent bereid om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden
– U bent bereid een onafhankelijk en neutraal persoon in te schakelen die u begeleidt
– U zoekt een creatieve oplossing omdat een juridische beslissing voor u niet alles kan oplossen
– Er zijn problemen in de communicatie met de ander, maar u wilt de kwestie wel graag opgelost hebben
– Na doorverwijzing van de rechtbank, arbodiensten, overheid en/of overige ervaringsdeskundigen

Mijn Mediation kwaliteiten

Luisteren

Ik vind het belangrijk dat de deelnemers in de mediation voldoende gelegenheid hebben om hun verhaal te doen. Goed en actief luisteren en juiste (provocatieve) vragen stellen is daarbij één van mijn kwaliteiten.

Deskundig

“Het leven is leren” Ik heb veel gedaan en veel geleerd en dat heb ik altijd goed kunnen toepassen in de praktijk. Als bedrijfskundige heb ik bij meerder organisaties gewerkt en mijn deskundige financiële, fiscale, juridische kennis zet ik in, om de deelnemers te kunnen begeleiden naar hun gewenste uitkomst.

Toekomst

De bedoeling van een mediationgesprek is dat ieder of samen weer verder kan in het leven. Mediation is nl Toekomstgericht en wil ook zeggen dat de deelnemers dan instaat zijn, om de gemaakt afspraken of oplossingen ook na te komen in de praktijk.

De voordelen van mediation 

  • Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure 
  • Het is vaak goedkoper dan een juridische procedure  
  • Omdat er samen wordt gezocht naar een oplossing, zal deze beter bij u passen 
  • Mediation heeft een informeel karakter 
  • Er is deskundige begeleiding waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt (beide partijen hebben inspraak) 
  • Er wordt gedacht in opties en mogelijkheden, om te komen tot de gewenste gezamenlijke oplossing 

 
Wanneer werkt mediation niet (of minder goed)? 

  • Eén van de partijen is niet bereid om mee te werken aan de mediation 
  • Er is geen volmacht om bepaalde beslissingen te nemen 
  • De kwestie is al zo hoog opgelopen (escalatie) dat het niet meer mogelijk is om samen rond de tafel te zitten 
  • Er is een rechterlijke uitspraak nodig (bijv. bij beslaglegging) 

Hoe verloopt mediation?

Mediation bestaat uit meerdere kenmerkende fasen:

a. U wilt op eigen initiatief een mediation starten Willen u en degene waarmee u een conflict heeft op eigen initiatief een mediation traject opstarten? Dan kunt u zelf een MfN Registermediator selecteren in het online MfN Register en deze benaderen.

b. De rechter heeft u doorverwezen naar mediation Bent u betrokken bijeen gerechtelijke procedure en heeft de rechter u doorverwezen naar mediation? De gerechtelijke procedure wordt dan tijdelijk stopgezet en u probeert de kwestie als nog via mediation op te lossen, omdat er een mogelijkheid bestaat dat het conflict via die weg kan worden opgelost. Bij de rechtbank kunt u worden geholpen met het kiezen van een MfN Registermediator.

c. Doorverwijzing van het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket is een initiatief van de overheid en wordt betaald door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het Juridisch Loket zal met u bespreken of mediation een juiste manier van aanpakken is

Zodra een afspraak met de mediator gemaakt is, is het verstandig om deze bijeenkomst goed voor te bereiden. Zet bijvoorbeeld op papier wat voor u het probleem is. Ook kunt u proberen in te schatten hoe de ander tegen het probleem aankijkt en wat voor u belangrijk is.

De mediation bijeenkomsten vinden meestal plaats op een neutrale plek, bijvoorbeeld op het kantoor van de mediator. De eerste bijeenkomst is een intakegesprek waarin u kennis maakt met de mediator. Hij zal u uitleggen wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. Daarnaast krijgt u allebei de gelegenheid om uw kant van het verhaal over de kwestie te vertellen. Samen met de mediator maakt u afspraken over de voortgang van de mediation en welke onderwerpen aan bod moeten komen

In het intakegesprek legt de mediator een aantal punten vast in een mediationovereenkomst, zoals de vertrouwelijkheid en geheimhouding, over welk onderwerp de kwestie gaat en welk uurtarief geldt. Ook verklaart u dat u actief meewerkt en dat u de kwestie wilt oplossen. De mediator verklaart in deze overeenkomst dat hij onpartijdig zal zijn, zich neutraal zal opstellen en geen enkel belang heeft bij de oplossing die u voor de kwestie zult vinden.

Voor dat de mediation start, is het verplicht de dat iedere deelnemer in de mediation deze mediationovereenkomst ondertekend. Alle afspraken voor het mediation traject staan op papier. Daarom is zo’n overeenkomst heel belangrijk. Elke MfN Registermediator is verplicht te werken meteen MfN mediationovereenkomst.

Na de ondertekening van de mediationovereenkomst start de mediation. Tijdens de bijeenkomsten zal de mediator elke deelnemer verzoeken zijn kant van de kwestie te vertellen. Na een aantal gesprekken is het bekend hoe u beiden tegen de kwestie aankijkt, en is duidelijk wat voor iedereen de kern van de kwestie is en welke zaken belangrijk zijn voor in de toekomst.

Als duidelijk is wat er speelt en de belangen inzichtelijk zijn, dan is het punt bereikt waarop beide partijen aan mogelijke oplossingen kunnen gaan werken.

Als beide partijen een oplossing hebben gevonden, kan de mediator deze oplossing vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u gemaakt heeft. Alle gemaakte afspraken zijn pas definitief tot de vaststellingsovereenkomst is ondertekend, tot die tijd kunnen de deelnemers nog aanpassingen doen of zich hebben bedacht. De vaststellingsovereenkomst (echtscheidingsconvenant) schept rechten en plichten waar u zich beiden aandient te houden. U ondertekent deze overeenkomst allebei. Hiermee verklaart u dat u zich houdt aan de afspraken. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond.

Behoefte aan een mediation gesprek?

Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak met André Tolman