1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op FLORINTH FPC (website van Florinth FPC Opleidingen en Trainingen).
2. Overeenkomsten tussen FLORINTH FPC en de deelnemer of diens organisatie worden beheerst door het Nederlands Recht.

2. Inschrijving, toelating en deelname
1. De inschrijving voor een training of opleiding van FLORINTH FPC vindt plaats door middel van de website Florinth FPC, een op Florinth FPC genoemde verwijzing of een inschrijfformulier.
2. Na beoordeling van de aanmelding op basis van eventuele toelatingsvoorwaarden zoals omschreven in de toelichting van de training/opleiding ontvangt u een bevestiging per email.
3. Na ontvangst van de aanmelding heeft de deelnemer het recht deze aanmelding binnen 14 dagen na inschrijving te annuleren en te vragen om restitutie.
Zie verder betalings- en leveringsvoorwaarden.
4. Bij overtekening dan wel annulering van de opleiding/training wordt door FLORINTH FPC een (wacht)lijst aangelegd. FLORINTH FPC zal zich inspannen om een gelijkwaardig alternatief voor de opleiding/training aan te bieden. Hierover zal de deelnemer tijdig worden geïnformeerd.
5. FLORINTH FPC behoudt zich het recht voor om opleidingen/trainingen bij onvoldoende deelname te annuleren, dan wel startdata op te schorten, dan wel de locatie te wijzigen.
6. Ingeval van annulering van een opleiding/training door FLORINTH FPC heeft de deelnemer recht op restitutie van het opleidings-/trainingsgeld binnen één maand na de oorspronkelijke startdatum van de opleiding/training of er wordt in overleg een gelijkwaardig alternatief geboden.
7. FLORINTH FPC behoudt zich het recht voor om een deelnemer te weigeren (zie art. 2.2 en 3.8).
8. Door inschrijving geeft de deelnemer te kennen de algemene voorwaarden van FLORINTH FPC te hebben gelezen en te accepteren.
Algemene Voorwaarden FLORINTH FPC

9. Indien de aanmelding door de inschrijver binnen 14 dagen vóór aanvang van de opleiding/training geschiedt, dient de inschrijver te tekenen voor het afzien van Artikel 2.3 van de Algemene Voorwaarden van FLORINTH FPC.
10. Voor vragen van administratieve of financiële aard kan men zich wenden tot de administratie, te bereiken via een e-mail naar info@Florinth FPC.
11. Vragen van administratieve en financiële aard worden binnen 3 werkdagen beantwoord per e-mail.

3. Vrijstellingenbeleid
1. Vrijstellingen moeten passend zijn in het soort training of opleiding en kunnen schriftelijk of per mail worden aangevraagd en minimaal gelijkwaardige minimaal HBO-opleiding heeft gevolgd.
2. Een aanvraag tot vrijstelling(en) kan gedaan worden door een e-mail met relevante bijlagen naar het e-mailadres info@Florinth.nl te sturen. Een aanvraag tot vrijstelling(en) wordt binnen drie werkdagen door de medewerkers van FLORINTH FPC beantwoord en in behandeling genomen en zal binnen 14 werkdagen toegekend of afgewezen worden.

4. Opleiding/training en aansprakelijkheid
1. FLORINTH FPC is slechts aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door of ontstaan in verband met het verloop van en/of de inhoud van een opleiding, indien en voor zover sprake is van opzet of grove schuld van FLORINTH FPC.
2. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het door FLORINTH FPC verstrekte opleidings-/trainingsmateriaal berusten uitsluitend bij FLORINTH FPC dan wel die auteurs/uitgevers die recht hebben op het copyright van het opleidings-/trainingsmateriaal (zie ook tekst in het opleidings-/trainingsmateriaal). De door FLORINTH FPC verstrekte opleidingsmaterialen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de deelnemer. De deelnemer is niet gerechtigd opleidingsmaterialen van FLORINTH FPC op enige wijze te verveelvoudigen en/of te openbaren, waaronder mede wordt verstaan aan derden af te staan, aan derden in gebruik te geven, te e-mailen of te kopiëren. Per overtreding wordt minimaal € 3.000 als boete aan de betreffende deelnemer opgelegd, plus de mogelijke schade die door Lifemediation wordt geleden.
3. De deelnemer is verplicht bij inschrijving persoonsgegevens te verstrekken en, indien daarom wordt verzocht, binnen het kader van het van toepassing zijnde onderwijsprogramma aanvullende legitimatie en documentatie. De deelnemer is verplicht tijdens het volgen van het bewijs van inschrijving dan wel uitnodiging tot de opleiding bij zich te hebben, samen met een geldig en dit op verzoek van de trainer of een andere medewerker van FLORINTH FPC te tonen.

4. FLORINTH FPC gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor statische of interne doeleinden dan wel voor informatieverstrekking tijdens en ook na de opleiding/training aan de deelnemer. De deelnemer heeft desgewenst het recht tot inzage van zijn dossier.
5. Bij fraude/plagiaat tijdens interne examens (afgenomen door FLORINTH FPC) is FLORINTH FPC niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet verstrekken van een certificaat en of diploma.
6. FLORINTH FPC behoudt zich het recht voor om het opleidings-/trainingsprogramma en/of opleidings-/trainingsinhoud tijdens de opleiding/training te wijzigen dan wel aan te vullen.
7. FLORINTH FPC sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden in het aangeboden studiemateriaal.
8. FLORINTH FPC werkt samen met ‘partners in business’ waarbij de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van opleidingen, inclusief de afgifte van diploma’s en certificaten en het verstrekken van software zelfstandig door anderen uitgevoerd wordt. Deze uitvoerende partij is in principe in eerste instantie aansprakelijk voor de uitvoering van deze opleidingswerkzaamheden die voortvloeien uit de rolverdeling tussen partijen. Op de website van de FLORINTH FPC is de rolverdeling weergegeven.

5. Diplomering of certificering
1. FLORINTH FPC zal conform de opleiding/training informatie een certificaat dan wel diploma uitreiken als de deelnemer aan de gestelde eisen voldoet.
2. Het diploma wordt eenmalig verstrekt.
3. Voor opleidings-/trainingseisen waarvoor geen diploma wordt verstrekt zal ingeval van permanente educatie (PE) FLORINTH FPC de permanente punten registratie regelen voor de deelnemer.

6. Vertrouwelijkheid
1. FLORINTH FPC conformeert zich aan de Nederlandse privacywetgeving. FLORINTH FPC, haar medewerkers, partners en docenten zijn gehouden aan de regels die de Nederlandse privacywetgeving inzake vertrouwelijkheid voorschrijft en zal rekening houden met de wetgeving (AVG) ingaande 25 mei 2018.
2. De docenten en medewerkers van FLORINTH FPC zijn op de hoogte van de vertrouwelijkheid en hechten veel waarde aan geheimhouding als het gaat om informatie van en over deelnemers aan de trainingen en opleidingen. Dit wordt in de opleidingen en trainingen afgestemd met de deelnemers en dit wordt ook van de deelnemers verwacht.

7. Klachtenprocedure
1. Klachten met betrekking tot opleiding, training, studiedag of workshop kunnen door de deelnemer schriftelijk worden ingediend bij de directie van FLORINTH FPC, of via de klachtenregeling op de website van FLORINTH FPC
2. Klachten worden afgehandeld volgens de “Klachtenregeling FLORINTH FPC”.

8. Wijziging Algemene Voorwaarden en informatie FLORINTH FPC
1. FLORINTH FPC heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. De gewijzigde voorwaarden gelden voor overeenkomsten gesloten nadat deze op de website van FLORINTH FPC zijn gepubliceerd.
3. De geldigheid van de wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten wanneer die na publicatie een resterende looptijd hebben van zes maanden of meer, en wel vanaf het moment van publicatie op de website.
4. Alle informatie op de websites van FLORINTH FPC is onder voorbehoud van wijzigingen in het opleidingsprogramma en van trainings-/opleidingsprijs, data en locatie (zie ook Inschrijving, toelating en deelname).

Betalings- en leveringsvoorwaarden
1. Onder de trainings-/opleidingsprijs wordt de prijs van de opleiding/training verstaan waarbij het opleidings-/trainingsmateriaal is inbegrepen (inclusief verplichte literatuur) en locatiekosten (koffie/thee/water).
2. Na goedkeurig van de inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur die de deelnemer binnen 14 dagen na ontvangst dan wel uiterlijk binnen vier weken voor de aanvang van de opleiding/training voldoet. Als de aanmelding kort voor de aanvang van de opleiding/training plaatsvindt, is een korte betalingstermijn van maximaal 5 werkdagen van toepassing. Eventuele vertragingsrente bij te late betaling kan door FLORINTH FPC conform art. 6:119a BW in rekening gebracht.
3. FLORINTH FPC voorziet in een mogelijkheid voor een betalingsregeling in termijnen. Hiervoor wordt €100,- administratiekosten en rente extra gerekend. Het te betalen bedrag inclusief administratiekosten en rente wordt in vier gelijke delen verdeeld. Voor aanvang van de opleiding of training wordt er minimaal één termijn betaald en het laatste termijn uiterlijk 3 dagen voor afloop van de opleiding, op rekeningnummer NL91INGB000676910319 ten name van Florinth FPC te Tiendeveen.
4. Betaling van de factuur (of eerste termijn) dient, tenzij door FLORINTH FPC anders bepaald, conform de algemene voorwaarden en Betalings- en Leveringsvoorwaarden uiterlijk vier weken voor aanvang van de opleiding te hebben plaatsgevonden. Indien de aanmelding zich binnen vier weken voor aanvang van de training/opleiding bevindt, zal de factuur/eerste termijn per omgaande plaatsvinden.
5. Officiële examens/toetsen die afgenomen worden door MfN, INTOP of een andere instantie zijn niet inbegrepen.
6. FLORINTH FPC behoudt zich het recht voor om geen opleidings-/trainingsmateriaal en/of licenties voor de leeromgeving te verstrekken als de factuur nog niet is voldaan.
7. Bij omboeken door een deelnemer naar een andere plaats, mits beschikbaar, in een andere opleiding/training wordt € 300,00 administratiekosten in rekening gebracht.
8. Na ontvangst van de aanmelding heeft de deelnemer het recht deze aanmelding binnen 14 dagen na inschrijving te annuleren en te vragen om restitutie, met inhouding van € 300,00 administratiekosten.
9. Bij annulering 30 dagen voorafgaande aan de eerste trainingsdag of gedurende de opleiding worden de gemaakte aantoonbare kosten in rekening gebracht, zijnde kosten trainer, locatiekosten, kosten voor consumpties, kosten voor gevolgde trainings- of opleidingsdagen en verplichte literatuur en administratieve kosten van € 300,00.
9. Het opleidingsinstituut FLORINTH FPC is CRKBO gecertificeerd en kan met 0% btw factureren. De trainings-/opleidingsprijs is excl BTW tenzij anders vermeld, dan wel anders overeengekomen.
10. De deelnemer mag zich laten vervangen door een andere deelnemer, van dezelfde onderneming, voor aanvang van de opleiding/training en is hiervoor € 300,00 administratiekosten aan FLORINTH FPC verschuldigd. De vervanger zal dan eerst de verschuldigde opleidingskosten betaald moeten hebben, voordat er sprake kan zijn van restitutie zoals eerder is beschreven.
11. Ingeval de opleiding/training aantoonbare voorbereiding (maken van een casus, opdracht, toets e.d.) vereist van deelnemers, moet ook de vervanger (zie ook art. 3.7) zich conformeren aan deze eis van toelating tot de opleiding/training.
12. Terugbetalingen worden binnen vier weken na goedkeuring van het terugbetalingsverzoek of een besluit tot terugbetalen aan de kant van FLORINTH FPC gedaan.
14. Bij het niet tijdig voldoen van de factuur is FLORINTH FPC gerechtigd tot het weigeren van de deelnemer bij aanvang van de training/opleiding.